RIČIČKI TOPONIMI

Toponomastika ili toponimija je glavna grana onomastike. To je znanost o toponimima tj. jezikoslovna disciplina koja proučava podrijetlo mjesnih imena sa stajališta njihova podrijetla, sastava i tvorbe, zemljopisne raširenosti i sl. Toponomastika proučava i njihove odnose s riječima domaćega jezika, jezika drugih zemalja ili pak nestalih jezika.
Među toponime (koji se dijele na ekonime ili ojkonime, oronime i hidronime) ubrajaju se imena naselja, zaselaka, sela, trgova, gradova, i različitih formacija kopnenih i vodenih površina, brda, humaka, dolina, polja, zemljišnih čestica, visoravni, klanaca, rijeka, šuma, jezera, mora, zaljeva, otoka, poluotoka, kanala itd.
Veliki broj toponima su jednostavno opći geografski nazivi primijenjeni na određeni geografski individualitet. Takva su naša imena: Jezero, Luka, Drage, Potok, Ograda itd. Neki toponimi potječu od slavenskih riječi koje su danas zastarjele ili su promijenile značenje kao npr. Luka, Osoje, Prisoje.

Susrećemo i toponime gdje je općemu geografskom nazivu dodan neki prefiks ili epitet koji upućuje na njegov položaj, veličinu, pripadnost i sl. kao Podvornica, Gornje bare, Donje polje, Srida sela, Velike stine itd.
Mnogi toponimi po gramatičkom obliku su pridjevi, a mnogi su nastali po nekoj sličnosti koju geografski objekt pokazuje s nekom životinjom, građevinom, predmetom ili dijelom tijela, kao što su: Žabnjak, Carska čatrnja, Kuk, Krivonos, itd.
Kod nas se javljaju i toponimi koji odražavaju vegetaciju tipičnu za uži geografski prostor kao Cera, Debeli dub, Vrbe, Vrbica, Brisnica, a imamo i toponime sa svetačkim imenom; Satulija tj. sveti Ilija i Svečeva strana (koja je vjerojatno dobila ime po pok. Ivanu Lukiću zvanomu Svetac).
Značajke tla tvore osnovu imenima kao što su: Bile rivine, Brig, Krčevine, Pećina, itd., a toponimi Crkvina, Popovo vrilo, Pratrova glavica i Pratrovo vrilo nas upućuju na nekadašnje crkvene posjede.
U nastavku donosim preko četiristo ričičkih toponima upisanih abecednim redom koje sam zabilježio zahvaljujući mnogim Ričičanima koji su mi u tome svesrdno pomogli.

MJESTA, NASELJA, ZASEOCI:

Bartulovići, Bilići, Bilojelići, Brnasi, Budimiri, Buljevka, Bušanje, Cera, Cera Malenica, Cera Pušića, Čorbići, Ćivića kuće, Debeli Dub, Donje Polje, Dujmovići, Gornje Selo, Greblja, Grgići, Gujići, Jukići, Juričići, Kapela, Kilići, Kneževići, Kolovrati, Kopači, Kovači, Kurdelići, Latešići, Lažete, Ledušići, Lekići, Lovrići, Lukići, Mandžukići, Majići, Malenice, Martinovići, Matišići, Medvidovići, Orlovići, Parlovi, Pavići, Picmarevi, Pikići, Pripuzi, Pušići, Radovići, Raspudići, Ričice, Rose, Rumići, Seserovići, Sičenice, Srida Sela, Šamatorje, Tandare, Tavre, Topalušići, Vantovići, Žuljići.

BRDA, KOTLINE, UZVISINE:

Babina greda, Badnjavice, Bile rivine, Bile stine, Bili kuk, Brig, Brist, Brnasove dražice, Crna draga, Crveni kuk, Čelinka, Ćerića glavica, Ćusino Osoje, Dočić, Dolac, Doci, Drežanj, Drinova draga, Gaj, Galina lazina, Glavica, Glavičica, Golo brdo, Gomila, Gradina, Greda, Grgića gomila, Grgića strana, Grginica, Ispod stina, Jagnjile, Jukine vrbe, Kilića stine, Klanac, Klepića glavica, Klepića ograda, Kopačeva glavica, Kovačev dolac, Kovačeva ograda, Krajnja ograda, Krivonos, Kršine, Kvartirina, Kukavičeva glavica, Lakat, Lazine, Lažetina draga, Male stine, Mali Žabnjak, Mandžukića klanac, Mandžukića kuk, Mandžukića ograda, Medvidovićeve dražice, Mračaje, Mustapuše, Netrub, Nikolića klanac, Ograda, Ora, Orlove stine, Orlovića glavica, Orluša, Osoje, Osrdak, Pavića glavica, Pavića kuk, Pavlov dolac, Petrovića glavica, Plesno, Ploče, Počivala, Podačelinka, Pod krivačon, Pod kulom, Pod kukom, Pratrova glavica, Praščev dolac, Predivnjak, Priložine, Prisoje, Prizida, Pučerep, Purarova glavica, Puraruša, Rabotušina glavica, Raskršće, Raspudića brina, Rivina, Ruškića ograda, Samac, Satulija, Sedra, Seline, Serine stine, Seserov stuba, Sipina, Sridnja ograda, Sridnje brdo, Stajetine, Stanišće, Stari gaj, Stine, Strana, Svečeva strana, Šanšića Kambelovac, Ševar, Šiljića gomila, Trnjak, Trub, Velike stine, Vlake, Volijak, Zaljut, Zavelim.

BUNARI, ČESME, IZVORI, JEZERA, POTOCI, RIJEKE:

Bilića vrilo, Bilojelića izvor, Bilojelića stuba, Brana, Brnasova stuba, Brnasovo vrilo, Brkićevo vrilo, Bunar na Vrbici, Bunari na vrbama, Carska čatrnja, Cerska čatrnja, Crna draga, Česma, Ćusino vrilo, Drinova draga, Došlića vrilo, Dujmovića česma, Goli brig, Grgića vrilo, Gujića potok, Ićotin bunar, Izvor kod crkve, Izvor kod Slovenke, Izvor pod kukom, Izvor u Parlova, Izvor u polju, Izvor u Tandarama, Izvor u Žuljića, Tavruša, Javorak, Jezerce, Kadanj, Kamenica, Kilića bunar, Klepića vrilo, Kota, Kovačevo vrilo, Krivi potok, Kukavičja kamenica, Lažetina česma, Lažetin izvor, Lekića jezero, Lepet, Lokva, Lozušićev bunar, Lukića izvor, Majića izvor, Matišića česma, Matišića vrilo, Matuljevića izvor, Miškovo vrilo, Parlovov potok, Pavića česma, Penjikur, Petrašov bunar, Pišak, Ponor, Popovo vrilo, Potok, Pratrovo vrilo, Raspudića izvor, Ričina, Rosin izvor, Rosina česma, Rošušića vrilo, Sičenica vrilo, Sitnja vrilo, Stuba, Suvi bunar, Suvi potok, Školska česma, Tavrina stuba, Tokišića potok, Unka, Vantovića vrilo, Vidića kadanj, Vratnice, Vrbica, Vrilo, Vrilo u Bukovcu, Vrilo u Sedri, Zelenak, Zelenika, Zeleno jezero, Žabnjak, Žukovac, Žuljića vrilo.

LIVADE, NJIVE, ORANICE, PROPLANCI, ŠUME:

Anđžaruša, Antetuša, Babini vinogradi, Bačuša, Balešuša, Bare, Barica, Barišina livada, Baškovuše, Biluša, Balešuša, Berovišće, Birkuša donja, Birkuša gornja, Blaguša, Boncunovina, Bolinica, Brisnica, Brižine, Brkića livada, Bućuša, Bukova draga, Bukva, Crkvina, Crljenuša, Čanjavice, Čarinica, Čengaruše, Čevušluk, Ćelan, Dolac Mijin, Donje bare, Došlića draga, Drage, Dražice, Drina, Duga livada, Dujmuša, Glavica, Gnjojine, Gornje bare, Grguša, Grudine, Gujuša, Guvno, Gušćada, Ivankova livada, Ivankovo guvno, Ivankuša, Jankuša, Jarinice, Jarkovišće, Ježa, Jonjušića njiva, Joskuša, Kadulja, Kekezovina, Keževine, Kežine njive, Klačine, Kiljuša, Kod mlinice, Koloper, Kovačuše, Kratine, Krč, Krčevine, Krčuša, Krivače, Kravarice, Kučer, Kukuružnjak, Kvartir, Lastva, Lažetina bara, Lažetina luka, Lažetine njive, Livadice, Lokve, Lučica, Lučilišće, Lučina, Luka, Lukićuša, Mačkovac, Maleničine livade, Marakana, Marašuša, Marina runjavica, Martića njiva, Mašete, Matišuša, Međa, Meljava, Mirite, Miškova Draga, Miškovuša, Mrginji, Muša, Navijaljka, Na Pešinu, Nuga, Njivice, Njonjuša, Ogradica, Pasika, Pašića livade, Paškine njive, Pavuša, Peruša, Pikića livada, Pilina njiva, Pirovišće, Piskulja, Plandišće, Plavut, Podi, Pod kukom, Pod Lukon, Pod Meljavon, Podograde, Podvornica, Poprikače, Pošinica, Pušuša, Radovanuše, Rapinuša, Rasode, Rasti, Rašći, Razbojišće, Razorina, Rebra, Rinčuša, Ronduša, Roškulja, Rupe, Ržišće, Seserovića vrtli, Sklopine, Smokovača, Stari vinogradi, Staza, Studenačka luka, Stup, Stupić, Svitnjak, Šačevine, Ševar, Šiljuše, Tavruša, Torina, Trepetljike, Tucića livada, Ulišće, U strani, Vaguša, Vantov vrta, Vegarića njive, Veliki Žabnjak, Vidakuša, Vidinica, Vinograd, Vinogradina, Vlačice, Vlakuša, Vrankuša, Vratnice, Vrbe, Vrdoljakuša mala, Vrdoljakuša gornja, Vrdoljakuša sridnja, Vrtline, Zaglavica, Zečuša, Zgon, Zlatar, Žuljića njive.

MLINICE, MOSTOVI, PEĆINE, PRIJELAZI:

Brnasova mlinica, Budimirov most, Cerska putina, Gracin most, Gracina mlinica, Grgića pećina, Lažetina mlinica, Lažetin Prilaz, Lekića mlinica, Lokva, Matkovića mlinica, Parlovljeva mlinica, Parlovov most, Pećina, Pole, Raspudića mlinica, Stipićev most, Stipićeva mlinica.

Pripremio: Vinko Pavić