Prezime Budimir

Neki od Budimira imaju nadimak Radović. Za Bečkog rata 1686. Petar Radovin vodio je zbjeg iz Ričica u Brela. Za turske uprave Budimiri u Ričicama bili su jedno s onima u Podbiloj i u Viru. God. 1694 fra Frano Marinović, sa narodnim serdarima, predvodio je veliki zbjeg iz Hercegovine pod mletačku upravu. Dobar dio se zaustavio na Ugljanima. Tu su došli i Budimiri. Njih više nema, a ostalo im prezime do danas na selu u kojem su živjeli. Budimire nalazimo u prvoj Matici krštenih od 1786. Budimiri iz Podbile prestali su biti članovi župe Ričice dekretom Biskupskog ordinarijata iz Splita od 10. ožujka 1890. God. 1806. živjelo je u Ričicama 8 obitelji, god. 1823. 8 obitelji, god. 1930. 7 obitelji.